Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000S

  • Đo giá trị hiệu dụng thực / True RMS measurement
  • Tự động kiểm tra ZCT (hở mạch, ngắn mạch) / Auto Z.C.T. connection check (open/short)
  • Cài đặt tác động mức thấp / Low set
  • Dòng rò cài đặt mức thấp : 0.03 – 30A
  • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 – 10 giây
  • Cài đặt tác động mức cao / High set
  • Dòng rò cài đặt mức cao : tắt hoặc 5 – 50A (bước 5A)
Call Now Button
Chat với chúng tôi